تاریخ ثبت: | تعداد بازدید: 41

بسیار مهم


بسیار مهم

دانشجویانی که در بازه زمانی 97/6/10 الی 97/6/21 انتخاب واحد اولیه نداشته باشند، نمی توانند در زمان حذف و اضافه درسی را اخذ نمایند و باید اقدام به ثبت مرخصی تحصیلی نمایند.             

ضمناً دانشجویان گرامی با توجه به برنامه پیشنهادی که در بورد معماری و مکانیک نصب گردیده است انتخاب واحد نمایند. رعایت دروس پیش نیاز و همنیاز مطابق آرایش ترمی مورد توجه باشد.

                             

                                                                                                                                                                                                    1397/6/14