تاریخ ثبت: | تعداد بازدید: 906

معاونت دانشگاه آزاد و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما


معاونت دانشگاه آزاد و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی   سما

نام و نام خانوادگی: فاطمه آگاه                            

 

سوابق تحصیلی و علمی:

- دارای مدرک دکتری تخصصی در رشته زبان و ادبیات فارسی.

- عنوان رساله دوره دکتری تخصصی: تصحیح دیوان وفای فراهانی.

- دارای بیش از 12 سال سوابق تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، دانشگاه پیام نور جهرم،

      تدریس در دانشگاه دولتی جهرم.

 

 

سوابق اجرایی:

- مسئول امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.

- مسئول امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.

- مسئول امور پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.

- رئیس اداره پژوهش و تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.

 

سوابق پژوهشی:

 

 * عناوین مقالات ارائه شده در مجله های علمی پژوهشی و همایش‌های معتبر علمی:

- بررسی وتحلیل منظومه غنایی فیروزوشوخ برگرفته ازدیوان محمدحسین وفای فراهانی.

(چاپ شده درفصلنامه علمی پژوهشی وزارتین بهارادب، (1394)،سالهشتم،شمارهسوم،ص521-507تهران: امیدمجد)

- اشارات و درون مایه های عرفانی در دیوان وفای فراهانی.

   (پذیرفته شده در فصلنامه علمی پژوهشی وزارتین عرفان اسلامی،واحد زنجان، تاریخ پذیرش: 23/8/1396

    در نوبت چاپ پاییز 97 قرار گرفته است.)

- بررسی و تحلیل مؤلفه­ های سبکی دیوان تازه­ یافته­ی وفای فراهانی.

    (پذیرفته شده در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ادبیات تطبیقی، واحد جیرفت، تاریخ پذیرش: 26/8/1397

    در نوبت چاپ بهار98 قرار گرفته است.)

- تأثیر شخصیت زن بر نگاه او به کار از دیدگاه سعدی در بوستان.

    (چاپ شده در همایش ملی همت مضاعف-کار مضاعف، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم؛

    - زنان و کار.

    (چاپ شده در همایش ملی همت مضاعف-کار مضاعف، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم؛ تاریخ: 12-11/12/89)

    - بررسی روان شناسی کارآفرینی و نقش آن در توسعه کشور. تاریخ: 12-11/12/89)

- عوامل روانشناختی موثر بر کارآفرینی دانشجویان.

    (چاپ شدهدرهمایش ملی همت مضاعف-کارمضاعف،دانشگاه آزاداسلامی واحدجهرم؛ تاریخ: 12-11/12/89)

- بررسی جایگاه زنان در دوره مغول در ایران.

  (چاپ شده در همایش منطقه ای بررسی تحول نهاد خانواده در طول تاریخ ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر؛ تاریخ: 11/2/1390)

- جایگاه زن از دیدگاه اسلام با استناد به آیات قرآن و احادیث.

- سیمای زن ایرانی در ادبیات دوره مشروطه.

(چاپ شده در همایش علمی بررسی راهکارهای تحکیم بنیاد خانواده، با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد و اداره بهزیستی شهرستان پارس آباد)

 

* ویراستاری ادبی

- ویراستار ادبی مقالات در همایش ملی همت مضاعف وکارمضاعف- جامعه و کار برگزار شده در واحد جهرم؛ مورخ 11-12/12/89 .

     - ویراستار ادبی مقالات درهمایشملیمدیریتکشاورزیبرگزارشدهدرواحدجهرم؛ مورخ 5- 6/3/90.

      - ویراستار ادبی مقالات در دومینهمایشملیمدیریتکشاورزیبرگزارشدهدرواحدجهرم؛ مورخ 23/12/91.

      - ویراستار ادبی مقالات در سومین همایش ملی مدیریت کشاورزیبرگزارشدهدرواحدجهرم؛ مورخ 30/11/92.

      - ویراستار ادبی مقالات در چهارمین همایش ملی مدیریت کشاورزیبرگزارشدهدرواحدجهرم؛پ مورخ 30/11/93.

     - دارای بیش از صد گواهی معتبر شرکت در کارگاههای ضمن خدمت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی برگزار شده در واحد جهرم.