فراخوان جذب دانشجو در آموزشکده سما(جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت اخبار سایت مراجعه فرمایید)فراخوان جذب دانشجو در آموزشکده سما(جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت اخبار سایت مراجعه فرمایید)
بازدید گروه مکانیک خودرو از شرکت نادر طب گستران جنوببازدید گروه مکانیک خودرو از شرکت نادر طب گستران جنوب
بازدید علمی دانشجویان معماری از مدرسه خانبازدید علمی دانشجویان معماری از مدرسه خان
..
کسب رتبه ممتاز در جشنواره خوارزمی توسط دانش آموزان متوسطه اول سماکسب رتبه ممتاز در جشنواره خوارزمی توسط دانش آموزان متوسطه اول سما

آخرین اطلاعیه : تسویه حساب

اطلاعیه ها

اوقات شرعی

اخبار آموزشکده